Prekių pirkimas ir grąžinimas
Naudojimosi ir pirkimo taisyklės

Netinkamas, nekokybiškas ar pažeistas prekes galima grąžinti LR įstatymuose numatyta tvarka. Prekių gražinimo atveju per 24 val. nuo jų atsiėmimo dienos prašome kreiptis el. paštu: info@jurosbjaurybes.lt arba tel. +370 65611335

Galioja nuo 2022-02-01.

1.Bendrosios nuostatos                                                                                                                                                                                                                          1.1. Elelektroninėje parduotuvėje www.jurosbjaurybes.lt prekių prekybą vykdo UAB „Polita“ (toliau šiose taisyklėse – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 169724761, PVM mokėtojo kodas LT697247610, buveinės adresas Panerių g. 14, LT-01312 Vilnius, tel. +37065611335, elektroninis paštas: info@jurosbjaurybes.lt
1.2. Šios elektroninės parduotuvės pirkimo-pardavimo Sutarties taisyklės ir sąlygos (toliau – taisyklės) yra Šalims (viena Sutarties Šalis – Pardavėjas ir kita Sutarties Šalis – Pirkėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, prekių (arba kitaip vadinamų produktų) įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje (interneto tinklalapyje adresu www.jurosbjaurybes.lt, toliau – el. parduotuvėje) susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.3. Teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje turi:
1.3.1. veiksnus fizinis asmuo;
1.3.2. juridinis asmuo;
1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas el. parduotuvėje pasirinkęs prekes ir pateikęs užsakymą Pardavėjui vykdymui, pažymėdamas laukelį „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“ patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas suprato, taisyklės Pirkėjui yra aiškios ir Pirkėjas visiškai sutinka su taisyklėmis ir privatumo politikoje įtvirtintu jo asmens duomenų tvarkymu.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas sutikimą su pirkimo taisyklėmis, taip pat: 1.5.1. Užtikrina, kad remiantis taisyklių 1.2. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5.2. Pareiškia, kad sutinka, jog Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Kiekvieno pirkimo metu Pirkėjo informavimas apie taisykles yra užtikrinamas reikalaujant Pirkėjo patvirtinimo, kad su atnaujintomis ir pakeistomis taisyklėmis yra susipažinta ir sutinkama (pažymint laukelį „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir išreiškė savo sutikimą.
1.5.3. Įsipareigoja nurodyti Pardavėjui savo tikslius kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį), kuriais Pardavėjas ar prekes pristatantis kurjeris gali susisiekti su Pirkėju (informuoti apie Taisyklių atnaujinimą, apie užsakymo būseną ir jos pokyčius, kurjerio atvykimą ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius įvykius, pokyčius, Pardavėjo ir/ar kurjerio veiksmus ir pan.).
1.6. Pirkėjas negali atlikti prekių pirkimo el. parduotuvėje, jei jis nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi.
1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis. Pirkėjo suformuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus, laikoma, kad Pardavėjas sudarė visas sąlygas ir ėmėsi visų nuo Pardavėjo priklausančių veiksmų, kad Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje susipažintų su šiomis taisyklėmis.
1.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta, el. parduotuvės tinklalapyje viešai paskelbta Privatumo politika, kuri yra laikoma galiojančiu pirkimo-pardavimo sutarties priedu ir kurią Pardavėjas turi teisę keisti ir atnaujinti taip kaip nurodyta Sutarties p. 1.5.2. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka. Privatumo politika yra pasiekiama tinklalapyje adresu www.jurosbjaurybes.lt/pirkimo-pardavimo-taisykles
1.9. Paskyros nustatymuose Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu. Visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą ir duomenų tikslumą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
1.10. El. parduotuvės prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra Pardavėjo nuosavybė.
2. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkėjui susikūrus paskyrą el. parduotuvėje ir/ar suformavus prekių krepšelį ir pateikus jį vykdyti, t. y. suformavus Užsakymą Pardavėjui, spaudžiant mygtuką „Pradėti užsakymą“ ir atlikus visus tolesnius žingsnius, įskaitant Užsakymo prekių krepšelio patvirtinimą ir Užsakymo apmokėjimą, Pardavėjui ir Pirkėjui šios Taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra privalomos abiem šalims. Pirkimo- pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas yra suformavęs prekių krepšelį ir pateikia Užsakymą vykdyti Pardavėjui, paspaudęs mygtuką „apmokėti“ t. y. sumokėti už prekes ir Pardavėjo suteikiamas paslaugas (pavyzdžiui, užsakymo pakavimo paslaugas, užsakymo pristatymo paslaugas ir kt., jei tokios paslaugos siūlomos el. parduotuvėje ir jų pavadinimas bei kaina aiškiai nurodomi Pirkėjui formuojant užsakymą).
2.2. Pirkėjas, pateikęs užsakymą el. parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka, išskyrus šiose taisyklėse ar teisės aktuose nustatytas išimtis (pavyzdžiui, kai užsakymas yra atšaukiamas, prekių atsisakoma ir kt.).
2.3. Pirkėjas, susikurdamas paskyrą ir/ar keisdamas paskyros duomenis ir/ar paskyros nustatymus bei užsakydamas prekes, Pardavėjo el. parduotuvėje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti šiuose laukuose numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo, kaip fizinio asmens, duomenis ir, jei reikia, Užsakymą atsiimančio asmens duomenis, kontaktinius duomenis ir/ar perkančiojo juridinio asmens duomenis, kontaktinius duomenis. Pirkėjas atsako už tai, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai
3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais. Prekių pakavimo mokestis ir prekių pristatymo mokestis į kainą nėra įskaičiuotas ir Pirkėjui aiškiai nurodomas atskirai, nebent el. parduotuvėje aiškiai nurodyta kitaip.
3.2. Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai):
3.2.1. Prekių užsakymo metu, kai Pirkėjas patvirtina prekių krepšelį ir išsirenka tinkamą apmokėjimo būdą paspausdamas mygtuką „Apmokėti“. Išankstinis apmokėjimas už prekes vykdomas internetu, pasirinkus atsiskaitymą per el. bankininkystę arba mokėjimo kortele jei kliento turima mokėjimo kortelė, jos tipas leidžia atsiskaityti už internetu užsakytas prekes. Atsiskaitymo metu Pirkėjas nukreipiamas į el. parduotuvėje įdiegtas mokėjimo platformas.
3.2.2. kitais el. parduotuvėje įdiegtais ar nurodytais atsiskaitymo būdais.
3.2.3. Pirkėjas yra informuotas ir sutinka, kad jokiais atvejais už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais negalima. Tiek prekes pristatant Kurjeriui, tiek Užsakymą atsiimant parduotuvėje Užsakymas turi būti apmokėtas iš anksto.
3.3. Pirkėjui už prekes atsiskaitant iš anksto užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gavo atitinkamą Pirkėjo atlikto mokėjimo už prekes bei jų pristatymą patvirtinimą iš banko, kurio elektroninės bankininkystės sistema pasinaudojo Pirkėjas atsiskaitymo metu arba iš mokėjimų operatoriaus, kuris aptarnavo Pirkėjo mokėjimo kortelę. Prekių ir jų pristatymo kainos yra apskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
4. Prekių pristatymas
4.1. El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės paruošiamos atsiėmimui iš anksto numatytuose atsiėmimo taškuose Vilniuje, Kaune ir Palangoje.
4.2. Prekės Pirkėjui paruošiamos atsiimti Pardavėjo atsiėmimo punkte vienu iš parduotuvių adresu, kurį pasirinko Pirkėjas Užsakymo metu, parduotuvės darbo laiku.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi išsirinkti ir užsisakyti prekių el. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma aiškiai nurodoma el. parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo ar suruošimo mokestis. Pardavėjas apie nustatytą minimalią pirkinių krepšelio sumą ir jos dydį informuoja el. parduotuvėje ir užsakymo formoje.
4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi. Itin retais ir išimtiniais atvejais (dėl nelaimingo atsitikimo, nenugalimos jėgos ir kt., kurio metu netikėtai sunaikinami ar sugadinami užsakytų prekių likučiai ir pan.) jei Pardavėjas negali sukomplektuoti užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas imasi toliau nurodomų veiksmų:
4.4.1. pirma, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju telefonu ir informuoja apie prekių trūkumą. Pirkėjas informuojamas apie savo teises (1) gauti kitas užsakymu įsigytas prekes, kurias Pardavėjas gali paruošti atsiėmimui, o trūkstamų prekių kainą susigrąžinti; (2) atsisakyti visų ar dalies prekių, kurias Pardavėjas gali paruošti ir atgauti sumokėtą šių prekių kainą ir pristatymo ar suruošimo mokestį; (3) į užsakymą įtraukti kitą, Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis (rūšimi, kaina ir pan.) panašesnę prekę;
4.4.2. antra, jei su Pirkėju iš karto nepavyksta susisiekti telefonu, 4.4.1 punkte nurodyta informacija yra pateikiama Pirkėjo elektroniniu paštu; Pirkėjas papildomai informuojamas, per kokį laiką jis turėtų atsakyti į laišką arba su Pardavėju susisiekti telefonu, kad užsakymas būtų paruoštas atsiimti Pirkėjo pasirinktu laiku;
4.4.3. trečia, Pardavėjas, nesulaukęs Pirkėjo atsakymo į 4.5.2 punkte nurodytą elektroninį laišką, paruošia atsiėmimui likusias užsakymo prekes (jei užsakyme buvo kitų, Pardavėjo turimų, prekių) Pirkėjo pasirinktu laiku ir papildomai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu apie tai, kad Pardavėjas Pirkėjui grąžins neparuoštų atsiėmimui prekių kainą, o taip pat tai, kad Pirkėjas, jei pageidauja, turi teisę grąžinti ir kitas (visas ar dalį) užsakymo prekes šių Taisyklių 6 dalyje („Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“) nustatyta tvarka.
4.5. Jeigu Pirkėjo pasirinktos panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių atsiėmimo.
4.6. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekių atsiėmimo metu, grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
4.7. Pirkėjui priėmus Pardavėjo paruoštas panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) šių taisyklių skyriuje „Prekių ar Užsakymo atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
4.8. Tais atvejais, kai Pardavėjas neparuošia visų ar dalies užsakymo prekių, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo neparuoštas prekes, taip pat už siuntos atsiėmimo metu ar vėliau Pirkėjo grąžintas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.9. Pirkėjo užsakytos prekės, kurias jis pasirinko atsiimti pats, pristatomos užsakyme nurodytu atsiėmimo punkto adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto pristatymo laiko intervalu įsipareigoja prekes priimti pats ir atsiliepti savo Paskyroje nurodytu telefono numeriu, kuriuo gali skambinti Pardavėjas norėdamas suderinti Užsakymo įvykdymo detales, tikslų laiką ir kt. Pardavėjas apie galėjimą atsiimti prekę atsiėmimo vietoje (Parduotuvėje, atsiėmimo punkte), informuoja Pirkėją telefonu (trumpąja SMS žinute arba skambučiu) ar el. paštu. Jei Pirkėjas neatsiima Prekės ir, Pardavėjui susisiekus Pirkėjo nurodytu telefonu ir el. paštu, neduoda kitų nurodymų dėl Prekės perdavimo, arba Pardavėjui nepavyksta susiekti su Pirkėju ilgiau nei vieną dieną, laikoma, kad Užsakymas atšaukiamas, t.y. pirkimo – pardavimo sutartis nutraukiama. Tokiu atveju Pardavėjas negrąžina Pirkėjui jo sumokėtų pinigų ir pasilieka juos padengti suruoštų prekių nuostoliams
4.10. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas neatsiima prekių, prekes atsiimantis asmuo yra nepilnametis (užsakant alkoholinius gėrimus – jaunesnis nei 20 metų), pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias taisykles)), pakartotinai prekės gali būti suruoštos atsiimti per neilgesnį laiką nei 1 diena.
4.11. Pardavėjas paruošia prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu Pirkėjo pasirinkto atsiėmimo laiko intervalu. Itin išimtiniais atvejais prekių paruošimas atsiėmimui gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (stichinių oro sąlygų, autoįvykio ar kito nelaimingo atsitikimo, dėl kurio Pardavėjas ar jo atstovai nėra atsakingi). Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju telefonu ir suderinti prekių atsiėmimo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti paruoštos atsiėmimui ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 20 val. pirmadieniais – šeštadieniais, o sekmadieniais – ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. (Pardavėjas turi teisę pateikti pristatymo laiko intervalus ir trumpesnėmis, nei nurodyta, valandomis), Pirkėjo pasirinkto pristatymo laiko intervalu Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra parduodami išsinešimui).
4.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių atsiėmimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra atiduodamos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.13. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar Užsakymą atsiimantis asmuo turi kartu su Pardavėju patikrinti prekių būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą).
4.14. Tais atvejais, kai Pirkėjas pastebi, jog Užsakyme nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame Užsakymo perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pprekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti Pardavėjui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente. Jei prekių trūkumai (kokybės, kiekio, asortimento ir kt.) yra nustatomi po prekių priėmimo, Pirkėjas turi apie prekių trūkumus informuoti Pardavėją el. paštu shop@jurosbjaurybes.lt. Prekių keitimo, grąžinimo sąlygos yra pateiktos taisyklių 6 dalyje.
4.15. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų ir tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.
4.16. Alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 4.12 punkte nurodytomis dienomis ir laikais, iš kurių tinkamą Pristatymo dieną ir Pristatymo laiko intervalą pasirenka Pirkėjas elektroninės parduotuvės sistemoje atlikdamas Užsakymą.
4.17. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punkte įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems ir jaunesniems nei 20 metų asmenims. Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo Užsakyme nurodytu adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo Užsakyme nurodytu adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo ar kito prekes pagal šias taisykles turinčio teisę priimti asmens neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui ar kitam asmeniui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.12 punkte.
5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
5.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo atspalviu gali nežymiai neatitikti realaus prekių atspalvio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (taip pat pakeisti įsigytas prekes kitomis, išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu nuo užsakymo pateikimo momento ir ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo prekės gavimo dienos arba:
6.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties (taip pat pakeisti įsigytas prekes kitomis, išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos), Pirkėjas turi per šio skirsnio 6.1 punkte nurodytą terminą pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą (prekių pakeitimą) elektroniniu paštu, adresu shop@jurosbjaurybes.lt laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties (prašymas pakeisti prekes).
6.3. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi perduoti atsisakomas ar keičiamas prekes Pardavėjui tuo adresu, kuriuo prekes atsiėmė. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
6.4. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas turi pateikti jos įsigijimo dokumentą.
6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių grąžinimą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes.
6.7. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų atsiėmimo metu, prekės grąžinamos Pardavėjo atstovui. Pirkėjas užpildo Pardavėjo atstovo pateiktą prekių grąžinimo dokumentą.
6.8. Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
6.9. Taisyklių 6 skirsnio 6.8. punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties arba pakeisti prekes, kai sutartis sudaryta dėl:
6.9.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
6.9.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
6.9.3. prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
6.9.4. alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
6.9.5. taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
6.10. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas prekes analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Tinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekės keičiamos šio skirsnio 6.1 - 6.5, 6.8 punktuose nustatyta tvarka.
6.11. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje numatytas teises.
6.12. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui šio skirsnio 6.2 punkte nurodytu būdu. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą nedelsdamas elektroniniu paštu patvirtins Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
6.13. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita preke, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, ir prekės kaina jos užsakymo ir keitimo momentu skiriasi, taikoma Pirkėjui palankesnės kaina.
6.14. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą. Šiame punkte nurodytu atveju už prekę sumokėta kaina Pirkėjui grąžinama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie grąžinamą prekę, tačiau ne anksčiau, nei prekės perdavimo Pardavėjui dieną, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip (nekokybiškos prekės negrąžinti ir pan.).
6.15. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui.
6.16. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nustato, kad prekės yra netinkamos kokybės, prekių atsiėmimo metu, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti Pardavėjui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.
7. Ginčų nagrinėjimas
7.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.2. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu el. parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, o Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus vartotojo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.
7.3. Vartotojas į Pardavėją kreipiasi el. paštu info@jurosbjaurybes.lt o per 2 dienas nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. dėl ne maisto prekių kokybės - į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), dėl maisto produktų kokybės - į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, interneto svetainė www.vmvt.lt). Taip pat vartotojas gali užpildyti prašymo formą elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje (EGS) http://ec.europa.eu/odr/.                                                                                                                                                                                      8. Baigiamosios nuostatos                                                                                                                                                                                                                      8.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. 8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@jurosbjaurybes.lt ir/ar telefonu +370 656 11335 8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. 8.4. Pirkėjas turi teisę bet kada panaikinti savo registraciją el. parduotuvėje. 8.5. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 8.6. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.